Na sformalizowanie praktycznie istniejącego od lat partnerstwa parafii Wrocławia i Dortmundu trzeba było czekać aż 10 lat, po których w Polsce dzięki przemianom ustrojowym pojawiły się prawne możliwości zalegalizowania Fundacji. Oficjalnie zatem została ona powołana do życia w dniu 14 czerwca 1991 roku aktem notarialnym Sądu Rejonowego w Warszawie i wpisana do rejestru pod numerem RF-2168. Za patronkę obrano Świętą Jadwigę Śląską - postać historyczną, spinającą w swoim działaniu historię narodu niemieckiego i polskiego, a nade wszystko odznaczającą się świętością życia i troską o ubogich.

Fundację powołano na czas nieokreślony, a jej statutowe cele leżące w dwóch obszarach sprowadzają się do:

  1. Prowadzenia bezpośredniej jak i pośredniej działalności charytatywnej oraz
  2. Tworzenia warunków do utrwalenia więzi pomiędzy narodami niemieckim i polskim oraz społecznościami parafialnymi Dortmundu i Wrocławia.


Cele swoje Fundacja realizuje poprzez:

  • udzielanie bezpośredniej pomocy potrzebującym,
  • wspomaganie działań innych podmiotów, a w szczególności parafialnych komitetów charytatywnych,
  • organizowanie szkoleń, seminariów i obozów w celu udzielenia "pomocy dla samopomocy".